Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Middengebied

Meer zekerheid over volgende stappen mobiliteit voor ontwikkeling Middengebied in deZuidplaspolder

Afgelopen week hebben de Provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Gouda en Zuidplas
hun handtekening gezet onder Deelovereenkomst Mobiliteit Ontwikkeling Middengebied
Zuidplaspolder. Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan eerder gemaakte
afspraken die vastgelegd werden in een bestuurlijke overeenkomst die in 2021 is ondertekend.
Wethouder Daan de Haas: “We zijn blij dat we met de Provincie Zuid-Holland en onze randgemeenten
afspraken hebben gemaakt die belangrijk zijn voor de toegankelijkheid van het Middengebied en het
behoud van bereikbaarheid van de omliggende gebieden. En dat we daarbij ook veel aandacht hebben
voor duurzame mobiliteitsoplossingen.”

Mobiliteit in het Middengebied
De ontwikkeling van het Middengebied is een transformatie van de polder naar een toekomstbestendig
woon-, werk- en leefgebied waar op termijn 8.000 woningen worden gerealiseerd. Om het vanaf de
oplevering van de eerste woningen al prettig leefbaar te maken, is de ambitie ‘Eerst bewegen, dan
bouwen’ het uitgangspunt. Hier wordt vorm aan gegeven op een zo duurzaam mogelijk manier,
namelijk met voorrang voor de voetganger, fietser en het openbaar vervoer en als laatst voor de auto.
Met deze overeenkomst streven de partijen ook naar zo min mogelijk overlast voor de omgeving door
de toename van autoverkeer te beperken. De gemeente Zuidplas werkt aan een Mobiliteitsconcept
Middengebied om verdere uitwerking te geven aan de maatregelen die hieraan moeten bijdragen.
Op termijn worden de mogelijkheden onderzocht om de gedeelde ambities van de gemeenten Gouda
en Zuidplas tot uitvoering te brengen, namelijk de aanleg van een nieuw treinstation die zowel het
Middengebied als nieuwbouwwijk Westergouwe voorziet van een treinverbinding.


Wethouder Michel Klijmij-van der Laan: “Met deze overeenkomst krijgen fietsers extra veel ruimte. Zo
wordt er werk gemaakt van de snelfietsverbinding van Gouda naar Rotterdam. Ook helpt het om de
bereikbaarheid van de wijk Westergouwe te verbeteren met de fiets, ov en de auto. We hebben met
elkaar echt voor de meest duurzame vorm gekozen.”


Voor meer informatie over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder kijkt u op
www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder