Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Middengebied

Gemeenteraad stelt ambities en uitgangspunten vast voor Middengebied Zuidplaspolder

Twee jaar na vaststelling van het Masterplan is de volgende stap in de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder gezet. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 oktober werd de Nota van Uitgangspunten vastgesteld als kader voor de hele ontwikkeling. In samenhang hiermee is de grondexploitatie voor de eerste fase van de ontwikkeling vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidplas. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het nieuwste dorp van de gemeente.

Wethouder Jan Willem Schuurman: “Ik spreek namens het hele college als ik zeg dat ik erg trots ben op het behalen van deze mijlpaal. Het is ontzettend belangrijk om door te pakken met de bouw van nieuwe woningen, nieuwe ruimte te maken voor bedrijven en – als laatste maar niet als minste – duidelijkheid en perspectief te bieden aan de huidige inwoners en ondernemers aan het gebied. Met dit besluit kunnen we beginnen aan de volgende fase en gaan we de uitvoering in. Op naar de eerste paal eind 2025.”

Thema’s, ambities en uitgangspunten
De Nota van Uitgangspunten vertaalt de ambities uit het Masterplan naar concretere ambities en uitgangspunten en clustert deze in verschillende thema’s. Uitgangspunten zijn kaderstellende principes, die de gemeente zal borgen in de planuitwerking. Ambities zijn richtinggevende principes, waar de gemeente zich voor zal inspannen, vaak in samenwerking met andere partijen.

Eén van deze thema’s is bijvoorbeeld ‘Dorpse woon- en leefkwaliteit’. Het vormen van een dorpse gemeenschap, in gemengde wijken en buurten waar mensen én kinderen worden uitgenodigd tot het buitenleven en om te spelen is een aantal van de ambities die hier invulling aan moeten geven. Daar hoort vanzelfsprekend een dorpshart bij met passende dorpse voorzieningen, zowel maatschappelijk als commercieel. In de Nota van Uitgangspunten zijn daarnaast nog vier thema’s uitgewerkt: Klimaat en toekomstbestendigheid, Mobiliteit, Gezonde leefomgeving, Ecologie en Landschap en Duurzaamheid.

Om de ambities en uitgangspunten uit de Nota van Uitgangspunten (ruimtelijk) mogelijk te maken wordt gewerkt aan twee bestemmingsplannen die in 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Grondexploitatie fase 1a
Voor de eerste fase van de ontwikkeling, fase 1a, is een grondexploitatie opgesteld. Hiermee ontstaat er ook financieel gezien ruimte voor de realisatie van 2.370 woningen met de daarbij benodigde infrastructuur, een bedrijventerrein, een deel van het energielandschap en het begin van het Koning Willem I bos. Op die manier kan de gemeente met dit besluit zowel ruimtelijk, beleidsmatig als financieel invulling geven aan de uitgangspunten zoals genoemd in de Nota van Uitgangspunten. De uitvoering begint nadat het bestemmingsplan voor de ontwikkeling onherroepelijk is vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders legt minstens eens per jaar verantwoording af over de uitvoering en invulling van deze documenten. Indien nodig wordt er op dergelijke momenten een actualisatie- of herijkingsvoorstel gedaan.