Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Flinke keuzes gemaakt om begroting Zuidplas sluitend te maken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas heeft de najaarsnota en een sluitende begroting aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting voor komend jaar is sluitend gemaakt door enerzijds het nemen van maatregelen waardoor er minder geld wordt uitgegeven en anderzijds het verhogen van de inkomsten. Ondanks deze maatregelen blijven de gemeentelijke financiën voor langere termijn onder druk staan.

Wethouder financiën Jan Willem Schuurman: “We hebben stevige keuzes gemaakt. We moesten wel. Dit zijn keuzes die soms voelen als harde klappen, maar altijd gemaakt zijn vanuit de principes zoals we die in Zuidplas hebben vastgelegd. Ook in 2024 blijven we heel hard werken aan de ambities die we hebben voor Zuidplas.”

Zo blijft veiligheid voor inwoners een belangrijk thema. Er wordt ingezet op de subjectieve en objectieve veiligheid. Hoe veilig voelen mensen zich en wat zeggen de geregistreerde cijfers? In 2024 ontwikkelt Zuidplas een vernieuwde onderwijsvisie, om zo te komen tot een nauwkeurig en herkenbaar beleid op het gebied van onderwijs. Daar hoort volwaardige en kwalitatief goede huisvesting bij. Ook blijft het college zich inzetten op kansen voor diverse doelgroepen op de woningmarkt. Onder andere door in te zetten op levensloopgeschikte nieuwbouw, onder meer in het middengebied. Specifieke aandacht is er voor starters, er wordt onderzocht wat hiervoor de meest effectieve instrumenten zijn.

Het bijdragen aan een betere toekomst blijft ook voor dit college belangrijk. De opgave voortkomend uit klimaatveranderingen vraagt om een antwoord. In 2024 zet het college stappen op de duidelijke ambitie uit het coalitieakkoord middels een specifiek programma. Volgend jaar gaat het college verder de mobiliteitsvisie aan de gemeenteraad aanbieden. De mobiliteitsvisie geeft een integrale doorkijk naar de manier waarop we in de toekomst Zuidplas bereikbaar houden.

Om de begroting sluitend te maken waren er maatregelen nodig. Wethouder Schuurman legt de gemaakte keuzes uit: “Het college heeft gezocht naar een balans. In dit geval tussen het verhogen van de inkomsten en het nemen van maatregelen. De balans is 1/3e deel via het verhogen van inkomsten en 2/3e deel via maatregelen. Dit zijn geen gemakkelijke, maar onvermijdelijke keuzes. Het is echt nodig als we willen dat het aantrekkelijk blijft om in Zuidplas te wonen, werken en recreëren.”

Een belangrijk onderdeel van de getroffen maatregelen is dat er in de buitenruimte scherpe keuzes zijn gemaakt. Niet alleen worden de ambities uit het coalitieakkoord geraakt, ook op zaken die in de reguliere bedrijfsvoering vallen zullen de gevolgen voor inwoners merkbaar zijn. Versobering is merkbaar in het dagelijks onderhoud. Desalniettemin blijven de voorzieningen in de buitenruimte behouden, veilig en zonder dat er sprake is van kapitaalvernietiging.

De programmabegroting van de gemeente Zuidplas is voor het begrotingsjaar 2024 met een doorkijk naar de meerjarenbegroting van 2025-2027. De jaren 2026 en 2027 zijn nog niet sluitend in deze meerjarenbegroting. Tussen 2025 en 2026 zit een gat van circa € 5,5 miljoen, wat voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door grote kortingen in het gemeentefonds vanaf 2026. Ook is Zuidplas nadeelgemeente in de herverdeling van het gemeentefonds. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gemeenten opgeroepen om niet koste wat kost 2026 en 2027 sluitend te maken, maar om het tekort zichtbaar te maken voor het Rijk. Aan deze oproep geeft de gemeente Zuidplas gehoor. Tegelijkertijd is er een grote kans dat het Rijk het ravijnjaar niet of niet helemaal gaat compenseren en dat gemeenten dit dus zelf moeten doen. Er wordt nu al rekening gehouden met dit scenario door aan een nieuw herstelplan te werken.

De gemeenteraad vergadert 7 november vanaf 14.00 uur over de najaarsnota 2023 en de programmabegroting 2024-2027. Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en is openbaar.

.