Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Arriva verdwijnt uit straatbeeld Zuidplas

Het bus­ver­voer in het con­ces­sie­ge­bied Zuid-Hol­land Noord zal van­af 15 de­cem­ber 2024 voor 13 jaar wor­den uit­ge­voerd door Qbuzz B.V. De ver­voers­maat­schap­pij gaat van­af het be­gin rij­den met uit­slui­tend emis­sie­vrije bus­sen. Het to­taal aan­tal uren dat de bus­sen op de weg zijn, komt weer op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie.

Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Zuid-Hol­land heb­ben de con­ces­sie op 4 juli ver­leend. Het be­sluit is de uit­komst van een open­ba­re Eu­ro­pe­se aan­be­ste­ding. De in­schrij­ving van Qbuzz kwam daar­bij als bes­te uit de bus.
Het be­die­nings­ge­bied van de con­ces­sie om­vat de re­gi­o’s Hol­land Rijn­land en Mid­den-Hol­land, met daar­in als groot­ste woon­ker­nen de Leid­se re­gio, Alp­hen aan den Rijn en Gou­da.

De to­ta­le om­zet van de con­ces­sie be­draagt ruim €1 mil­jard. An­de­re in­schrij­vers wa­ren Ar­ri­va Per­so­nen­ver­voer Ne­der­land B.V. (de hui­di­ge con­ces­sie­hou­der). EBS Pu­blic Trans­porta­ti­on B.V., en Trans­dev Ne­der­land Mo­bi­li­ty Ser­vi­ces N.V. Zij heb­ben nog een pe­ri­o­de van 6 we­ken om be­zwaar aan te te­ke­nen te­gen het gun­nings­be­sluit.

Ge­de­pu­teer­de Sta­ten zijn te­vre­den over het aan­be­ste­dings­re­sul­taat. Het be­die­nings­ni­veau in de con­ces­sie zal in de­cem­ber 2024, uit­ge­drukt in dienst­re­ge­lings­uren, gros­so modo te­rug­ke­ren op het ni­veau van vóór de pan­de­mie: een stij­ging van ruim 20% ten op­zich­te van nu. Qbuzz in­tro­du­ceert naast R-net de for­mu­les snel­Buzz, stads­Buzz en streek­Buzz en voert ook een groot aan­tal aan­pas­sin­gen en ver­be­te­rin­gen door in het lij­nen­net. Qbuzz biedt met de vol­le­dig nieu­we bus­vloot ook ook flink meer zit­plaats­ca­pa­ci­teit, veel com­fort zo­als bij­voor­beeld in­di­vi­du­e­le stoel­ver­war­ming, en een goe­de toe­gan­ke­lijk­heid.

Zero emis­sie-ver­voer
“Ik ben blij dat we de ko­men­de 13 jaar meer bus­sen op de weg zet­ten, en dat het ook nog eens emis­sie­lo­ze bus­sen van­af de start zijn”, zegt de Zuid-Hol­land­se ge­de­pu­teer­de Fre­de­rik Ze­ven­ber­gen (ver­keer en ver­voer). “Het ver­voers­aan­bod stijgt flink ten op­zich­te van nu. Door onze in­zet op nieu­we tech­nie­ken en in­no­va­tie voor zero-emis­sie­ver­voer helpt dit de pro­vin­cie om de kli­maat­doe­len te ha­len. Ook ma­ken we een flin­ke ver­be­te­ring qua toe­gan­ke­lijk­heid voor rei­zi­gers met een be­per­king.”