Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moerkapelle

PVDA/GroenLinks, NEZ en SP (VOP) zijn ontevreden met het bestemmingsplan woonzorgcentrum Bethsan in Moerkapelle.

Komende dinsdag 21 november 2023 is er een raadsvergadering in de gemeente Zuidplas waarin het bestemmingsplan Bethsan wordt besproken.

De verenigde oppositiepartijen (VOP) zijn van mening dat het belangrijk is dat er voorzieningen zijn voor ouderen met zorg en dat zij zolang als mogelijk zelfstandig kunnen wonen maar het bestemmingsplan Bethsan niet voldoet aan de afspraken en kaders die binnen onze gemeente gebruikelijk zijn.

In het kader van de participatie hebben inwoners van de dorpskern Moerkapelle een gebiedspaspoort opgesteld die door het college en de raad met open armen is ontvangen.
In dit gebiedspaspoort hebben inwoners aangegeven dat men maximaal 4 bouwlagen wil bij bouwprojecten.

Nu komt het college met het raadsvoorstel om de uitbreiding van Bethsan te realiseren met 6 bouwlagen binnen de woonkern Moerkapelle. De VOP vraagt zich af of men zijn inwoners hiermee wel serieus neemt.

De verenigde oppositiepartijen(VOP) zijn van mening dat dit niet de manier moet zijn waarop wij omgaan met inwoners. Volgens ons handelt de coalitie in strijd met het eerder vastgestelde plan.

Er zijn diverse argumenten waar de VOP het niet mee eens is:
• Het toestaan te bouwen tot en met 6 bouwlagen waardoor de omliggende woningen minder zon krijgen wat gevolgen heeft voor de duurzaamheiddoelstellingen en investeringen van inwoners. Ook het te realiseren hof(je) binnen het plan krijgt zo weinig zon dat het de vraag is of daar wel planten kunnen groeien;
• Het gehele bouwplan is zo groot en hoog dat dit niet passend is in een dorp als Moerkapelle. De initiatiefnemer heeft kaders vanuit de gemeente gekregen waarmee zij komen met dit plan. Hoe kan het zijn dat er zoveel kaders zijn meegegeven die afwijken van wat gebruikelijk is en vastgelegd in afspraken met de gemeenteraad?
• Het college heeft met het bestuur van Bethsan geen 30% sociale huur of compensatie voor het fonds sociaal bouwen afgesproken. Het college is van mening dat dit niet hoeft. Er is echter een nieuw plan gemaakt dat afwijkt van het bestaande bestemmingsplan en dat betekent dat bij het niet bouwen van sociale huurwoningen er een bijdrage moet komen ter compensatie hiervan aan het fonds sociaal bouwen.
Het college stelt dat Bethsan voldoet aan het aantal sociale huurwoningen in dit plan omdat zij bestaande sociale huurwoningen niet gaat afbreken. In 1972 ontstonden er 42 sociale huurwoningen en na de renovatie een aantal jaren geleden bleven er hier 30 van over. In het nu gewijzigde plan ontbreken er toegevoegde sociale huurwoningen.
• De gehanteerde parkeernorm wijkt af van het vastgestelde beleid. Dit kan betekenen dat er binnen korte tijd te weinig parkeerplaatsen blijken te zijn met als gevolg dat die na een aantal jaren alsnog gerealiseerd moeten worden. Dit gaat dan ten koste van ruimte en groen voor omwonenden.
• In dit plan is besloten om geen watercompensatie te graven in tegenstelling tot het advies, van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Onverstandig om dit advies niet over te nemen als we kijken naar de hevige regenval van tegenwoordig en het feit dat dit de komende jaren zo zeker zal blijven.
• Organisatie Cedrah waar Bethsan onder valt bouwt voor mensen met een reformatorische achtergrond de toewijzing gebeurt door henzelf. Het niet algemeen toegankelijk zijn van zorgwoningen vinden wij niet meer passend in deze tijd omdat het mensen uitsluit en in strijd is met onze inclusie afspraken.
• We zijn van mening dat bij reguliere bestemmingsplannen de Crises- en herstelwet niet steeds gebruikt moet worden omdat op deze wijze de mogelijkheden van inwoners en ondernemers beperkt in hun beroepsmogelijkheden.
• Het is de gemeente geweest die inwoners heeft uitgenodigd voor de door Cedrah georganiseerde informatieabijeenkomsten. Niet alle omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd. We lopen daarmee het risico dat er bezwaar wordt gemaakt tegen dit plan als dit ongewijzigd wordt vastgesteld.

De VOP is van mening dat men zich beter aan het oude plan kan houden. Dan kan er bij wijze van spreken morgen gestart worden met bouwen. Tegen dit oorspronkelijke plan zijn er immers geen mogelijkheden meer om bezwaar te maken.