Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moerkapelle Zuidplas

Landbouwvisie Rottepolders overhandigd aan gedeputeerden

Streven naar duurzame balans tussen agrarische bedrijvigheid en recreatieve ontwikkeling

Gerard Bac, voorzitter van de Land- en Tuinbouw Vereniging Rottepolders (LTVR), heeft namens de  Land- en Tuinbouw Vereniging Rottepolders (LTVR) hun visie op de agrarische toekomst van de Rottepolders overhandigd aan gedeputeerden Frank Rijkaart en Mariëtte van Leeuwen van de Provincie Zuid Holland. Dit symbolische moment vond plaats tijdens een bezoek aan akkerbouwbedrijf Van der Wel aan het Noordeinde in Moerkapelle op maandagochtend 14 augustus.

Gedeputeerden Frank Rijkaart en Mariëtte van Leeuwen brachten een bezoek aan akkerbouwbedrijf Van der Wel met als doel om kennis te maken met de agrarische sector in Zuid Holland. Vader Jan en zoon Arie-Jan van der Wel namen de gedeputeerden mee op een rondleiding over hun bedrijf, waarbij zij uitgebreid uitleg gaven over zowel reguliere als biologische teelt, de verwerking en de afzet van hun producten.

Gerard Bac vervolgde het programma door de agrarische visie voor het gebied toe te lichten. Hij sprak namens de ondernemers die gevestigd zijn in de Rottepolders en benadrukte de kwaliteit van het gebied. Tevens werd gewezen op de ongewenste druk die het Ontwikkelplan van recreatieschap Rottemeren legt op de toekomst van de agrarische activiteiten in de Rottepolders.

Het Ontwikkelplan, dat ongeveer twee jaar geleden werd opgesteld in samenwerking met het Recreatieschap Rottemeren en de gemeentes Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas, heeft betrekking op de Eendrachtspolder, Tweemanspolder en de polder Wilde Veenen. Dit open gebied omvat circa 1200 hectare hoogwaardige landbouwgrond en verspreid gelegen glastuinbouw. De agrariërs, die veruit het grootste oppervlak beheren, werden pas laat in het proces betrokken, toen het ontwikkelplan al voor 90% gereed was. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke vereniging van agrarische ondernemers om als volwaardige gesprekspartner bij de gebiedsprocessen betrokken te worden. Het doel is om te streven naar een gezamenlijke toekomst waarbij agrarische ondernemers actief bijdragen aan de gebiedsontwikkeling en de duurzame invlling ervan, met behoud van een blijvende rol voor agrarische bedrijven.

De visie die Gerard Bac presenteerde, belicht de historie van het gebied en de lange traditie van landbewerking en duurzame voedselproductie dicht bij de consument. Dit voedsel wordt geproduceerd in een cultuurhistorisch waardevol open landschap, dat zijn oorsprong heeft in de droogmakerijen van circa 1600. Ondanks uitdagingen zoals klimaatverandering en droge zomers, blijven de polders hoge opbrengsten genereren. Steeds meer agrarische bedrijven dragen bij aan de verbetering van de biodiversiteit. Hierdoor wordt er waarde gehecht aan een veilige, evenwichtige en duurzame balans tussen agrarische economische activiteiten en recreatieve ontsluiting, met behoud van het cultuurhistorische landschap. De gedeputeerden Frank Rijkaart en Mariëtte van Leeuwen hebben de visie van de LTVR positief ontvangen. Er zijn afspraken gemaakt om regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over het gebied. In de komende zes maanden zal de Provincie Zuid Holland werken aan het Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). De gesprekken tussen de provincie en de LTVR zijn van essentieel belang om een duurzame en evenwichtige invulling te geven aan de toekomst van de agrarische sector in dit gebied.