Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Schadelijke stoffen bedreigen waterkwaliteit

In Schieland en de Krimpenerwaard vormt de uitstoot van schadelijke stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en mest een probleem voor de waterkwaliteit in vooral de glastuinbouwgebieden in gemeenten Lansingerland en Zuidplas. In de Krimpenerwaard heeft de afname van waterplanten een negatief effect op de waterkwaliteit. Deze aandachtspunten komen naar voren uit de waterkwaliteitsrapportage 2022 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De jaarlijkse rapportage meldt ook positieve resultaten. De grote plassen en boezems voldoen grotendeels aan de doelen voor de Kaderrichtlijn water en de kwaliteit van het water van alle zeven officiele zwemlocaties is uitstekend of goed. In het droge, warme jaar 2022 zijn iets meer waarschuwingen voor blauwalg afgegeven dan in de voorgaande drie jaar.

Uitstoot glastuinbouw

Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk schadelijke middelen en meststoffen (stikstof en fosfaat) in het water komen. Stikstof en fosfaat zorgen bijvoorbeeld voor overmatige groei van kroos en algen. In glastuinbouwgebieden is de gemiddelde concentratie van stikstof en fosfaat minstens twee keer zo hoog als in andere delen van het werkgebied van het waterschap. Wel blijkt dat in de glastuinbouwgebieden het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het water afneemt. De aangetroffen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen hebben negatieve effecten op de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied. Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat land- en (glas)tuinbouwbedrijven de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen.

Minder waterplanten

In de Krimpenerwaard groeiden tien jaar geleden in vrijwel iedere sloot onderwaterplanten. Sindsdien is het aantal waterplanten sterk afgenomen. In 2022 was nog maar één op de zes sloten met planten onder water over, zo blijkt uit de jaarrapportage. Het verdwijnen van waterplanten leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit. Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven. Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen een leefgebied voor vissen en andere waterdieren. De afname van waterplanten in de Krimpenerwaard heeft vermoedelijk te maken met de vele Amerikaanse rivierkreeften, die de planten losknippen en eten.

Aanpak schadelijke planten en dieren

In en langs het water leven veel dieren en planten die van nature niet voorkomen in Nederland. Sommige soorten hebben een negatieve invloed op het ecosysteem en veroorzaken schade. Voorbeelden hiervan zijn de Amerikaanse rivierkreeft en Japanse duizendknoop. Daarom wil het waterschap zo weinig mogelijk schadelijke uitheemse dieren en planten in het gebied. In een polder in de Krimpenerwaard voert het waterschap een proefproject uit met het wegvangen van rivierkreeften. Wat opvalt, is dat hier weer waterplanten gaan groeien. Op plekken waar het waterschap schadelijke exotische waterplanten aantreft, worden deze zo snel mogelijk weggehaald. Deze aanpak zorgt er tot nu toe voor, dat schadelijke plantensoorten effectief kunnen worden bestreden zonder te veel inspanning.

Jaarlijkse rapportage waterkwaliteit

Dagelijks werkt het hoogheemraadschap aan voldoende en schoon water in sloten, plassen en singels. Over de toestand en de ontwikkelingen van de waterkwaliteit maakt het hoogheemraadschap ieder jaar een verslag. Deze waterkwaliteitsrapportage informeert over verschillende aspecten van waterkwaliteit en beschrijft in welke mate de ecologische doelen worden bereikt. Meer informatie en meetgegevens zijn te raadplegen via de pagina ‘actuele metingen waterstanden en waterkwaliteit’ op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.