Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moordrecht

Koninklijke onderscheidingen inwoners Moordrecht

Ton van de Bildt
Ton Van de Bilt ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van korfbal, cultuur en welzijn. Bij korfbalvereniging heeft hij langdurig activiteiten ontplooid die varieerden van barmedewerker tot vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon heeft hij beleid ontwikkeld op het gebied van gedrag- en omgangsregels, waaronder privacy. Bij Toneelgroep Podium Gouda is hij zes jaar secretaris geweest en in een voortrekkersrol betrokken bij het jaarlijks organiseren van het Eenakterfestival in Gouda voor Amateur Theater Promotie.
In zijn woonplaats Moordrecht is hij actief bij de lokale toneelvereniging Theater voor Iedereen. Naast toneelspeler treedt hij aan als bestuurslid en als aanspreekpunt voor het onderhouden van contacten met sponsors, theater Swanla in Zevenhuizen en andere stakeholders.
Als regisseur pakt hij het landelijk initiatief op vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei: Theater na de Dam. Zo zijn er in de Dorpskerk te Moordrecht na afloop van Dodenherdenking theaterstukken met een oorlogsverhaal voor het publiek te zien. Hij is voor TVI van onschatbare waarde, mede vanuit zijn professie als trainingsacteur, die hij voor TVI vrijwillig inzet.
Betekenisvol is zijn initiatief om iets voor de Molukse gemeenschap in Moordrecht te doen. Hij regisseert de toneelvoorstelling” Kijk, kijk een trap, een trap naar boven”. Deze voorstelling is juni 2022 in samenwerking met de Molukse gemeenschap Moordrecht uitgevoerd, in het kader van 60 jaar Molukse gemeenschap in Moordrecht. Ook maakt hij zich sterk om de Molukse geschiedenis in het lesprogramma van groep 7 en 8 op de basisscholen in Moordrecht te krijgen. Ten slotte heeft hij jarenlang een belangrijk aandeel gehad in de Moordrechtse Sinterklaasintocht zowel als Sint als Piet.

Anja Macdaniel-den Toom (niet aanwezig tijdens uitreiking, daarom niet op de foto)
Anja Macdaniel-den Toom ontvangt een koninklijke onderscheiding voor oor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, patiëntenbelangen en welzijn. Zij is als vrijwilliger meer dan 30 jaar bij de
Beth-el gemeente in Moordrecht actief. Naast schoonmaakwerkzaamheden in de kerk is zij betrokken bij de organisatie van de Witte Tent Week. Ook is zij 12 jaar presidente van het bestuur van de vrouwenkring Tryfosa, een onderdeel binnen de Beth-El gemeente. Ze geeft leiding aan een groep van 20-25 vrouwen die elke 14 dagen bijeenkomt voor bijbelstudie.
Daarnaast verricht zij meer dan 12,5 jaar activiteiten voor de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Zuidplas. Het gaat om het bieden van praktische thuishulp aan kwetsbare medeburgers.
Verder is zij vrijwilliger bij stichting Voor Elkaar. Deze stichting organiseert vakantieweken voor mensen van allerlei leeftijden met een kwetsbare achtergrond en/of diverse beperkingen, uit het hele land. Zoals personen met Alzheimer, ASS, lichamelijke dan wel verstandelijke beperkingen.
Sinds de oprichting van Hospice Elim in Moerkapelle zet zij zich in als zorgvrijwilliger. Ze verricht ondersteunende activiteiten voor personen in hun laatste levensfase.
Ten slotte is zij oppasoma voor haar kleinkinderen en met mantelzorger voor haar ouders.

Ria Macdaniel-de Mik
Ria Macdaniel-de Mik ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en welzijn. Als lid van de Bethelkerk te Moordrecht zet zij zich vanaf de jaren 90 vrijwillig en met veel enthousiasme in voor werkzaamheden in en rond de kerk, zoals periodiek schoonmaakwerk; 1 tot 2 keer per week bezoeken van eenzame, alleenstaande of zieke ouderen; als leidinggevende van een jongerenclub; als vrijwilliger op de jaarlijkse rommelmarkt; meehelpen met het ophalen van oud papier en verwelkomen van nieuwe kerkleden.
Vijftien jaar lang doet zij vrijwilligerswerk bij Stichting Ontmoeting, comité Zuidplas. Hier worden personen ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen en weer perspectief te krijgen in hun leven. Ze organiseert o.a. sponsoractiviteiten (oliebollenactie, markten enz) en draagt als ambassadeur bij aan naamsbekendheid van de stichting, zonder daar een tegenprestatie voor terug te verlangen.
Verder zet zij zich in voor Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Zuidplas. In Moordrecht ondersteunt en begeleidt u onder andere terminale mensen uit de omgeving en biedt praktische thuishulp. Sinds 2016 gaat zij mee met de Voor Elkaar vakantieweek, waar ouderen 1-op-1 begeleiding krijgen. Als vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland brengt zij sinds 2016 een paar keer per maand bezoek aan gevangenen in gevangenis en TBS kliniek. Ze biedt de gevangenen een luisterend oor, steun en aandacht. Naast al deze verdiensten en een betaalde baan in de zorg inclusief nachtdiensten past zij al ruim 10 jaar elke week op inmiddels 6 kleinkinderen.

Evert Oosterwijk
Evert Oosterwijk ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van pleegzorg, heemkunde en waterhuishouding. Als vrijwillig dijkwacht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard speelt hij al ruim veertig jaar een belangrijke rol in de dijkbewaking. Hij deelt zijn kennis en ervaring met minder ervaren dijkwachten, zodat de kennis niet verloren gaat.
Hij is bijna 30 jaar verbonden aan de Historische Vereniging Moordrecht (HVM). De eerste jaren als algemeen bestuurslid en de laatste jaren als secretaris. Ook is hij actief als redacteur van het HVM-magazine “Moerdregt” en andere uitgaven van de vereniging. Bovendien gaat hij een voordracht geven over de historie, open middagen bemensen, een historische wandeling begeleiden of het ophalen van schenkingen niet uit de weg. Hij heeft zich intensief beziggehouden met de actie tot het behoud van Snelle Sluis in Moordrecht en met de realisatie van de Drost IJzerman Beeldentuin achter het voormalig weeshuis/gemeentehuis (monument) aan het Westeinde in Moordrecht.
Sinds 2007 is hij als pleegouder aangesloten bij Ihub-Horizon Pleegzorg. Vanuit zijn eigen kennis en ervaring geeft hij advies en brengt hij pleegouders – ook in zijn rol als pleegouderlid van de Pleegouderraad – bijeen om ervaringen te delen, of door zich hard te maken voor de belangen van pleegouders. De Pleegouderraad adviseert de directie van iHUB, Horizon-Pleegzorg over besluiten rondom pleegzorg thema’s. Op deze manier levert hij ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het pleegzorgdomein.

Joke Sapuletej-de Fretes
Joke Sapuletej-de Fretes ontvangt een koninklijke onderscheiding voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, podiumkunsten en religieus leven. Meer dan 30 jaar is zij nauw betrokken bij de organisatie van sociale, culturele en ontmoetingsactiviteiten voor de eerste generatie en inmiddels ook tweede generatie Molukse ouderen en mantelzorgers. Vanaf de oprichting van Rumah Orang Tua Tua vervult zij de rol van vrijwillig coördinator. Als het gaat om ouderen, richt zij zich niet alleen op Moordrecht maar ook daarbuiten, zoals de samenwerking met de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).
Tijdens corona speelde zij een verbindende rol door de plaatselijke Molukse kerken, maatschappelijke groepen, huisartsen, gemeente en GGD bij elkaar te brengen en nut en noodzaak van de aanpak onder de aandacht brengen. In 2021, toen de aankomst van de Molukkers 70 jaar geleden werd herdacht, kreeg Moordrecht de première van de rondreizende landelijke tentoonstelling ‘Molukkers in Nederland | In 2 werelden’. Tegen de achtergrond van (politieke) gevoeligheden die de tentoonstelling binnen de Molukse gemeenschap teweegbracht, vervulde zij een coördinerende en verbindende rol samen met de gemeente, en de speciaal hiervoor opgerichte Samenwerkende Molukse organisaties, de organisatie van de tentoonstelling én de historische vereniging. Samen met Theater voor Iedereen heeft zij van 2018 tot 2022 als coördinator/verbinder de theatervoorstelling ‘Kijk een trap, een trap naar boven‘ voorbereid, vanwege het 60-jarig bestaan van de Molukse gemeenschap in Moordrecht. Inwoners uit Moordrecht en de Molukse gemeenschap speelden hierin samen. Zij verwierf zij de spelers voor de productie en onderhield de contacten met de Molukse muziekband.

Verder heeft zij veel functies vervuld in het kerkelijk- en maatschappelijk leven in Moordrecht, in het bijzonder voor de Molukse gemeenschap. Zo is zij in verschillende functies betrokken bij de Molukse kerk Noodgemeente Protestant Maluku (NGPMB) in Moordrecht. Eén keer in het jaar coördineert zij een Landelijke Vrouwendag, waar vanuit heel Nederland veel belangstelling voor is.
Een speciale band heeft zij met de kumpulan Kilang, het dorpje op de Molukken waar haar ouders geboren en getogen zijn. Zij zet zich hiervoor al tientallen jaren in.

Deze inwoners zijn benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau