Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Hoogheemraadschap: toekomstgerichte investeringen in 2024

Het nieuwe bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kiest ervoor om volgend jaar voornamelijk toekomstgerichte investeringen te doen.
Het waterschapsbestuur wil daarbij de reserves van het waterschap aanvullen, die door de explosief gestegen zuiveringskosten onder nul zijn gekomen. De waterschapslasten voor een gemiddeld huishouden stijgen hierdoor volgend jaar tot 3 euro per maand.


Het behoud van een sterke financiële positie is nodig om gesteld te staan voor al het geplande waterwerk. Dit om tegenvallers op te kunnen vangen én ons beter te kunnen voorbereiden op de steeds complexere wateropgaven in dit laagst gelegen en dichtst bevolkte gebied van Nederland.
In de begroting 2024 beschrijft het hoogheemraadschap wat de plannen voor komend jaar zijn en wat de kosten daarvan zijn. Waterkwaliteit en technologische ontwikkelingen zijn belangrijke thema’s voor deze bestuursperiode. Het hoogheemraadschap ziet kostenstijgingen bij onderhoudswerk, inkoop, grondstoffen, energie en personeelslasten. Het bestuur investeert ook meer in samenwerkingstrajecten binnen de ruimtelijke ordening: zodat water en bodem hier nadrukkelijk in meegenomen worden.


Dagelijks bestuurder Jos Verdoold over de tariefstijging: ”Marktomstandigheden en inflatie zijn de grootste veroorzaker van onze voorgenomen tariefstijging. De kostenstijging van lonen, grondstoffen en onderhoud kunnen we niet alleen opvangen met onze reserves. We willen als waterschap gesteld staan voor de uitdagingen die op ons afkomen: inspelen op de veranderingen van het klimaat, het verbeteren van de waterkwaliteit in singels, meren en plassen, ruimtelijke ontwikkelingen en voldoen aan Europese regels voor afvalwater die op ons afkomen.”


Ambities komende bestuursperiode
Op het gebied van waterkwaliteit staat Schieland en de Krimpenerwaard voor forse investeringen in zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties en maatregelen om het oppervlaktewater te laten voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het hoogheemraadschap blijft daarbij investeren om energieneutraal en uiteindelijk klimaatneutraal te zijn, en blijft werken aan het onderhouden en versterken van de dijken en kades. Het waterschap werkt en investeert mee om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke ordening en adviseert bij grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het zeer
laaggelegen Middengebied in Zuidplas.
Met de begroting 2024 zet het waterschapsbestuur een eerste stap in het realiseren van de ambities en doelstellingen voor de nieuwe bestuursperiode. Het bestuur doet dit op basis van zijn Coalitieakkoord en het Waterbeheerprogramma 2022-2027.


Dijkversterkingen zijn duurder
Het hoogheemraadschap heeft te maken met extra kosten uit het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). Landelijk worden er veel dijktrajecten tegelijk aangepakt, hierdoor heeft het landelijke programma voor de versterking van dijken er veel extra werk bij gekregen, waar niet direct financiering voor is. “De dijkversterkingsprojecten in ons werkgebied zitten daar ook in, zoals Krachtige
IJsseldijken Krimpenerwaard, waarvoor we deze extra kosten mogelijk zelf moeten voorfinancieren. De uitvoering van onze dijkversterkingen moet uiteraard wel doorgaan”, aldus Verdoold.


Personeelslasten nemen toe
Net als onze inwoners en bedrijven heeft het hoogheemraadschap ook te maken met kostenstijgingen, zoals hogere personeelskosten. Deels door de marktwerking, maar ook vanuit de cao. Hier zijn afspraken over gemaakt die voor alle waterschappen in Nederland gelden. Verdoold: “Daar komt nog bij dat we meer specialistisch personeel nodig hebben om al het werk uit te kunnen voeren op de al krappe arbeidsmarkt.”


Besluitvorming begroting
Het college van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt de begroting 2024 woensdag 29 november ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering; het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.