Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moerkapelle

Nieuw recreatief pad langs noordelijk deel van de Rotte

Bestemmingsplanprocedures door Lansingerland en Zuidplas in aantocht

Lansingerland en Zuidplas zijn binnenkort van plan tegelijk de bestemmingsplanprocedure te gaan starten voor het Verlengde Molengangenpad te Moerkapelle. Dit is een beoogd nieuw recreatief pad langs het noordelijk deel van de Rotte om het Bentwoud te verbinden met het recreatiegebied Rottemeren. Het aan te leggen pad loopt deels over het grondgebied van de gemeente Zuidplas en deels over het grondgebied van de gemeente Lansingerland en past niet binnen de daar geldende bestemmingsplannen.

Ontwerpbestemmingsplan gezamenlijk in procedure brengen
Het realiseren van het pad is een lang gekoesterde wens van de provincie Zuid-Holland en heeft eerder tot een besluit geleid van het DB Recreatieschap Rottemeren (de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas zijn hierin vertegenwoordigd).
De ruimtelijke procedure ligt op het bord van gemeenten en het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan is een verantwoordelijkheid van het recreatieschap. Inmiddels is in opdracht van het Recreatieschap een ontwerpbestemmingplan opgesteld voor de benodigde planologische procedure. Lansingerland en Zuidplas hebben afgesproken om de planologische procedures (ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) samen te laten plaatsvinden. Tegelijkertijd zal een start worden gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsplan en uitvoeringsovereenkomst.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Verlengde Molengangpad komt dus op korte termijn ter inzage. Voor direct belanghebbenden is inzicht in het proces en het opstellen van een eventuele zienswijze belangrijk. Zij zijn daarom door het college via een bewonersbrief hierover al geïnformeerd.
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen, die met een beantwoording aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord door al dan niet het bestemmingsplan vast te stellen.
Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt, informeert het college de belanghebbenden per brief. Daarnaast publiceert de gemeente de bekendmaking van de terinzagelegging in Hart van Holland en online.