Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Nieu­we sub­si­dier­on­de ver­groe­ning school­plei­nen

De pro­vin­cie opent een nieu­we ron­de van de sub­si­die­re­ge­ling Groe­ne ge­zon­de school­plei­nen. Met deze re­ge­ling krij­gen scho­len in ver­steen­de wij­ken, waar veel kin­de­ren in ar­moe­de op­groei­en de mo­ge­lijk­heid om hun school­plein te trans­for­me­ren in een groe­ne oase. Hier­door ont­staat er een groen en speels leerland­schap voor de leer­lin­gen en een groe­ne huis­ka­mer voor de buurt.

Na­tuur­lijk ge­zond voor kin­de­ren

Groe­ne ge­zon­de school­plei­nen zijn na­tuur­lijk ge­zond voor kin­de­ren. Zo blijkt uit on­der­zoek dat groe­ne school­plei­nen een po­si­tie­ve in­vloed heb­ben op con­cen­tra­tie­ver­mo­gen, fan­ta­sie, cre­a­ti­vi­teit en so­ci­aal-emo­ti­o­ne­le ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Ook draagt het bij aan een be­te­re groeps­dy­na­miek in de klas. Daar­naast heb­ben kin­de­ren die met de na­tuur op­groei­en de rest van hun le­ven meer bin­ding met de natuur.

De eer­ste 10 scho­len in de ge­meen­ten Zwijn­drecht, Nis­se­waard, Delft, Lei­den, Rot­ter­dam en Den Haag ont­vin­gen dit voor­jaar de sub­si­die. IVN Na­tuur­edu­ca­tie be­ge­leidt de scho­len bij het hele pro­ces. Zij onder­steu­nen bij de keu­zes voor par­ti­ci­pa­tie en ont­werp, in­heem­se be­plan­ting, op­zet van het bui­ten onderwijs en open­stel­ling voor de buurt.

Mein­dert Stolk, Ge­zond en Vei­lig: “Groe­ne school­plei­nen zijn niet al­leen een aan­winst voor schoolkinderen maar juist ook voor de be­wo­ners uit de buurt. En daar­naast zijn groe­ne school­plei­nen ook hard no­dig van­we­ge de toe­ne­men­de hit­te, pie­kre­gen­bui­en en af­ne­men­de bi­o­di­ver­si­teit. Ik moe­dig dan ook alle gemeen­ten en po­ten­tiële in­ves­teer­ders aan bij te dra­gen aan de ver­groe­ning, zo­dat wij in 2030 sa­men de helft van alle school­plei­nen heb­ben ver­groend.”

Ge­ïn­te­res­seerd?

Van 15 juli tot en met 1 ok­to­ber kun­nen plan­nen voor de sub­si­die wor­den in­ge­diend. Van­af deze da­tum is alle in­for­ma­tie op de web­si­te van de pro­vin­cie te vin­den op sub­si­die Groe­ne ge­zon­de school­plei­nen

Het be­ge­lei­dings­team van IVN kan scho­len die een aan­vraag wil­len in­die­nen, hel­pen. Neem hier­voor contact op met i.mos­tert@ivn.nl