Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Samenwerken aan toekomstbestendig waterbeheer in een turbulente tijd

Het nieuwe bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staat voor grote en complexe uitdagingen, van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater, wateroverlast en waterveiligheid, tot en met waterkwaliteit, vermindering bodemdaling en verbetering van de biodiversiteit. Het nieuwe college kiest daarom voor een akkoord op hoofdlijnen, met (financiële) ruimte om verstandig om te gaan met de ontwikkelingen die op ons afkomen. Alle partijen uit het algemeen bestuur hebben mee kunnen denken en werken aan het coalitieakkoord ‘Samenwerken aan toekomstbestendig waterbeheer in een turbulente tijd’.

Benoeming nieuw college

Het algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering op 29 juni kennisgenomen van het coalitieakkoord en het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Josien van Cappelle (Water Natuurlijk), Cor Habben Jansen (VVD), Wim van Heemst (PvdA) en Jos Verdoold (de gezamenlijke fracties van Ongebouwd en Natuurterreinen) zijn benoemd als de vier hoogheemraden. Twee van de vier hoogheemraden zijn nieuw in het dagelijks bestuur: Josien van Cappelle en Wim van Heemst. Samen met de dijkgraaf en de interim-secretaris-directeur vormen deze vier hoogheemraden het nieuwe college. De vier partijen vertegenwoordigen 17 zetels en hebben daarmee een meerderheid in het algemeen bestuur voor een stabiel college.

Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 blijft leidend

Binnen het algemeen bestuur is er brede steun om door te werken aan de ambities uit het eerder vastgestelde waterbeheerprogramma. Alle partijen onderschrijven dit programma en hoe dit samen tot stand is gekomen. Na totstandkoming van het WBP zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals het nog te ontwikkelen Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG), en de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’. Met een coalitieakkoord op hoofdlijnen is er ruimte voor deze nieuwe ontwikkelingen met diverse aandachtspunten.

Aandachtspunten in het nieuwe akkoord

We vinden het belangrijk dat bewoners en bedrijven ons werk kennen en zich bewust zijn van het belang en de eigen rol als het gaat om voldoende en schoon water. Wij zetten stevig in op (digitale) innovatie in alle onderdelen van ons werk.

Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in onze wateren is een van de prioriteiten. Een intensievere aanpak is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Met de huidige klimaatverandering en zeespiegelstijging is het essentieel dat onze dijken voldoen aan de landelijke veiligheidseisen. Wij verkennen voor alle afvalwaterzuiveringsinstallaties wat nodig is om te voldoen aan de Europese richtlijn stedelijk afvalwater. En we zijn actief betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen om ‘water en bodem sturend’ in te brengen.

Wij werken samen met alle partners in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en onderzoeken hoe wij een integraal perspectief kunnen bieden waarbij ruimte is voor vitale landbouw. We behouden en verbeteren de biodiversiteit voor een ecologisch gezond en veerkrachtig netwerk van dijken, sloten en terreinen.

Portefeuilleverdeling

De partijen zijn tot de volgende portefeuilleverdeling op hoofdlijnen gekomen:

  • Toon van der Klugt (bedrijfsvoering, communicatie, handhaving, crisisbeheersing en internationale samenwerking)
  • Josien van Cappelle (integraal waterbeheer)
  • Cor Habben Jansen (waterveiligheid, klimaatadaptatie, ruimte en wegenbeheer)
  • Wim van Heemst (afvalwaterketen, emissies en regionale energiestrategie)
  • Jos Verdoold (middelen en programma Landelijk Gebied in Zuid-Holland)